ПочетнаТериторијално уређење

Територијално уређење

Акциони покреет своје активности организује на територијалном принципу, ради ефикаснијег остваривања циљева и задатака Акционог покрета, као и ради ефикаснијег промовисања и повећања угледа Акционог покрета у српском друштву.

Територијалне организације немају својство правног лица, већ делују у оквиру Акционог покрета, у складу са Статутом, општим правилником и другим прописима и актима органа Акционог покрета.

Регионалне организације су регионална покрајинска организација и регионална окружна организација.

На територији аутономне покрајине делује само регионална покрајинска организација.

Органи регионалне организације су конференција регионалне организације и други органи одређени правилником.

Локалне организације су локална општинска организацијалокална градска организација и локална организација града Београда.

На територији локалне градске организације могу се образовати две или више локалних организација градских општина.

Органи локалне организације су конференција локалне организације и други органи одређени правилником.