ПочетнаСтатут

Статут

СТАТУТ
АКЦИОНОГ ПОКРЕТА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Акциони покрет

Члан 1.

Акциони покрет је свесрпско удружење грађана створено на принципима добровољности, једнакости и законитости, у циљу учешћа грађана Републике Србије у политичком животу друштва кроз формирање и изражавање њихове политичке воље, учешћа у јавним и политичким догађајима, на изборима и референдумима, као и ради заступања интереса грађана у државним, покрајинским и локалним органима власти, на неодређено време.

Акциони покрет је настао 21. априла 2017. године и тај дан се узима као Дан Акционог покрета.

Основне вредности

Члан 2.

Основне вредности Акционог покрета су:

 1. благостање човека: његово здравље и дуговечност; социјална сигурност; пристојне плате и могућности за привређивање; приступачна инфраструктура и удобно окружење; и слобода стваралаштва и духовног трагања;
 2. јединство и суверенитет земље: заједничка историја и заједничке победе; вековно искуство међунационалне и међуверске хармоније; и политичко, правно и културно јединство земље;
 3. лидерство и развој Србије: у побољшању квалитета живота људи; у образовању и науци; у модернизацији привреде и инфраструктуре; и у обезбеђивању одбрамбене способности и безбедности.

Активности Акционог покрета, сходно основним вредностима из става 1. овог члана, су следеће:

 1. Акциони покрет је тим истомишљеника уједињених ради побољшања живота људи и револуционарног развоја земље;
 2. Акциони покрет отворено, поштено и професионално заступа интересе грађана у државним, покрајинским и локалним органима власти;
 3. Акциони покрет бескомпромисно и ефикасно контролише испуњавање задатака које су поставили председник Акционог покрета и централни органи Акционог покрета, као и поштовање прописа Акционог покрета и прописа Републике Србије;
 4. Акциони покрет је политичка снага која ствара основу за будућност Србије; подржава и промовише иницијативе и пројекте предузетника, научника, друштвених активиста, младих лидера, напредних идеја, као и технолошка и иновативна решења;
 5. Акциони покрет штити људско достојанство и правду у друштву.

Основни циљеви

Члан 3.

Област остваривања циљева Акционог покрета је друштвено-економски развој.

Основни циљеви Акционог покрета су:

 1. проучава, анализира и уопштава интересе, потребе и расположење грађана Републике Србије; проналази и предлаже облике за остваривање интереса грађана, у вису предлагања закона, подзаконских аката и других аката органа власти;
 2. спроводи агитациони и пропагандни рад; обавештава јавност о циљевима и задацима Акционог покрета, Програму, изборном програму и актуелним активностима; организује изборну кампању за кандидате Акционог покрета који учествују на изборима;
 3. предлаже кандидате (листе кандидата) за све релевантне изборе на којима учествује; води изборну кампању; образује групе грађана ради учешћа на изборима; и обавља друге радње предвиђене овим статутом, општим правилником и другим актима;
 4. реализује програмске циљеве кроз учешће лица изабраних испред Акционог покрета у изради одлука и у раду органа власти на свим нивоима, подношењем законских и других предлога;
 5. формира и унапређује кадровски капацитет за напредовање у органима Акционог покрета, органима територијалних и посебних организација, као и за учешће на изборима; спроводи обуку кадрова, функционера и чланова Акционог покрета;
 6. помаже члановима и функционерима Акционог покрета, као и лицима изабраним испред Акционог покрета.

Назив и скраћени назив

Члан 5.

Назив удружења је Акциони покрет.

Скраћени назив Акционог покрета је АП.

Територија деловања

Члан 6.

Акциони покрет своје активности спроводи на целој територији Републике Србије

Седиште Акционог покрета

Члан 7.

Седиште Акционог покрета је у Београду.

Знак, амблем и застава

Члан 8.

Акциони покрет има знак, амблем и заставу.

Акциони покрет у свом раду може користити и друге облике визуелног идентитета у складу са општим правилником.

Изглед и употреба знака, амблема, заставе и других визуелних идентитета Акционог покрета уређује се општим правилником.

Јавност рада

Члан 9.

Рад Акционог покрета је јаван.

Јавност рада Акционог покрета остварује се на начин и у складу са општим правилником.

Печат и штамбиљ Акционог покрета

Члан 10.

Акциони покрет има печат и штамбиљ.

Печат Акционог покрета је округлог облика, исписан на српском језику и ћириличким писмом, у чијем се средишту налази знак Акционог покрета, по ободу текст: „Акциони покрет”, а испод: „Београд”.

Штамбиљ Акционог покрета је правоугаоног облика, исписан на српском језику и ћириличким писмом, који у првом реду садржи текст: „Акциони покрет”, у другом реду: „Број _______”, у трећем реду: „Датум _______20__”, а у четвртом реду: „Београд”.

О печату и штамбиљу Акционог покрета доноси се општи правилник.

Печат и штамбиљ територијалних и посебних организација

Члан 11.

Територијалне и посебне организације Акционог покрета могу имати печат и штамбиљ, у складу са општим правилником.

Печат територијалних и посебних организација је округлог облика, исписан на српском језику и ћириличким писмом, у чијем се средишту налази знак Акционог покрета, у првом концентричном кругу текст: „Акциони покрет”, у другом концентричном кругу је исписан назив организације, а испод је исписан назив места у коме се налази седиште организације.

Штамбиљ територијалних и посебних организација је правоугаоног облика, исписан на српском језику и ћириличким писмом, који у првом реду садржи текст: „Акциони покрет”, у другом реду је исписан назив организације, у трећем реду: „Број _______”, у четвртом реду: „Датум _______20__”, а у петом реду је исписан назив места у коме се налази седиште организације.

О печату и штамбиљу територијалних и посебних организација доноси се општи правилник.

ГЛАВА II
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА И ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ;
НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

1. Права и обавезе чланова
и етички стандарди

Права чланова

Члан 12.

Члан Акционог покрета има право да:

 1. предлаже кандидате, бира и буде биран;
 2. слободно изражава своје ставове на седницама органа чији је члан;
 3. добија информације о раду Акционог покрета;
 4. се обраћа питањима, предлозима и изјавама органима Акционог покрета, као и да добије одговор на исте;
 5. учествује у активностима Акционог покрета;
 6. добија савете, правну и другу врсту помоћи, и да користи помоћ Акционог покрета у заштити својих правних и легитимних интереса.

Поред права из става 1. овог члана, члан Акционог покрета има и друга права која произилазе из овог статута, општих правилника и других прописа и аката органа Акционог покрета.

Обавезе чланова

Члан 13.

Члан Акционог покрета има обавезу да:

 1. се придржава овог статута, општих правилника и других прописа и аката органа Акционог покрета;
 2. на сваки могући начин промовише Програм Акционог покрета;
 3. учествује у активностима Акционог покрета;
 4. буде лојалан Акционом покрету;
 5. лично спроводи и активно доприноси спровођењу аката органа Акционог покрета;
 6. учествује у редовним обукама Акционог покрета;
 7. учествује у организацији и спровођењу изборних кампања које спроводи Акциони покрет;
 8. у случају избора за народног посланика, посланика или одборника или на другу државну, покрајински или локалну функцију поступа у складу са овим статутом, општим правилницима и другим прописима и актима органа Акционог покрета;
 9. не чини радње које дискредитују Акциони покрет.

Поред обавеза из става 1. овог члана, члан Акционог покрета има и друге обавезе које произилазе из овог статута, општих правилника и других прописа и аката органа Акционог покрета.

Етички стандарди

Члан 14.

Чланови Акционог покрета, као и друга лица која предлаже и која су изабрана на предлог Акционог покрета дужни су да се стриктно придржавају овог статута, општих правилника и других прописа и аката органа Акционог покрета, општеприхваћених норми морала и етике, као и следећих етичких стандарда:

 1. односити се према људима и њиховим проблемима са поштовањем и пажњом; помоћи им да заштите своја права, поврате правду и превазиђу тешке животне ситуације;
 2. искључити радње и изјаве које могу довести до кршења људских права и слобода; бити одговоран за изговорену реч и не дозволити изјаве којима се понижава достојанство људи;
 3. бити нетолерантан према покушајима ревизије и искривљивања историје Србије, гажења њене традиције и духовне вредности нашег народа, као и према показивању непоштовања према њеној култури;
 4. придржавати се принципа личне скромности и уздржаности у јавном понашању;
 5. као одговор на јавне оптужбе за чињење незаконитих или неморалних радњи, јавно бранити своју част, достојанство и углед свим законским средствима, уколико су оптужбе неосноване;
 6. отворено изражавати и бранити сопствени став током састанака органа Акционог покрета, а након доношења коначне одлуке, придржавати се колегијалног става;
 7. испуњавати преузете обавезе пред народом, лично и редовно извештавати о испуњавању наредби, обећања, апела грађана и реализацији изборних програма.

2. Начин учлањења и престанак чланства

Услови за чланство

Члан 15.

Чланство у Акционом покрету је добровољно и индивидуално.

Члан Акционог покрета може бити сваки пунолетни држављанин Републике Србије, који прихвата Статут и Програм, има вољу да се учлани и учествује у активностима Акционог покрета, као и да спроводи опште правилнике и друге прописе и акте органа Акционог покрета.

Члан Акционог покрета не може бити страни држављанин и лице без држављанства, држављанин Републике Србије коме је суд одузео пословну способност, лице које према прописима Републике Србије не може бити члан политичке организације, као ни лице које је члан друге политичке организације.

Приступање

Члан 16.

Лице које жели постати члан Акционог покрета мора поднети захтев за приступање.

Приступање Акционом покрету уређује се општим правилником.

Престанак чланства

Члан 17.

Сваки члан Акционог покрета може слободно напустити Акциони покрет.

Уколико члан нема вољу, не испуњава обавезе чланства или престане да испуњава услове за чланство, може се покренути поступак за његово искључење из чланства Акционог покрета.

Престанак чланства уређује се општим правилником.

ГЛАВА III
ЕКОНОМСКО УРЕЂЕЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

Основно начело

Члан 18.

Акциони покрет је јединствено правно лице и економски субјект у односима са другим лицима.

Имовина Акционог покрета

Члан 19.

Непокретне и покретне ствари које Акциони покрет прибави или добије представљају имовину Акционог покрета.

Имовина Акционог покрета, начин њеног коришћења и располагања, уређује се општим правилником.

Чланарина и други приходи

Члан 20.

Средства из којих се финансирају надлежности Акционог покрета, територијалних и посебних организација обезбеђују се из чланарине и других прихода утврђених општим правилником.

Обавеза плаћања чланарине је општа.

Буџет

Члан 21.

Акциони покрет, територијалне и посебне организације имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности.

Општим правилником се утврђују рокови у којима буџет мора бити усвојен, буџетски систем и начин привременог финансирања.

Дуг

Члан 22.

Акциони покрет се може задуживати.

Услови и поступак задуживања уређују се закконом и општим правилником.

ГЛАВА IV
ЦЕНТРАЛНО УРЕЂЕЊЕ

Централни органи

Члан 23.

Централни органи Акционог покрета су Конгрес, Врховни савет, Генерално веће, Председништво Генералног већа, Централни извршни одбор, Централна контролна комисија и Етичка комисија.

Централни органи управљања

Члан 24.

Централни органи управљања су Конгрес и Генерално веће.

1. Конгрес

Положај Конгреса

Члан 25.

Конгрес је највиши централни орган и орган управљања Акционог покрета и врши функцију скупштине удружења.

Надлежност

Члан 26.

Конгрес:

 1. доноси и мења Статут;
 2. доноси и мења Програм;
 3. одлучује о статусној промени и престанку рада;
 4. одлучује о удруживању у домаће и међународне савезе;
 5. одлучује о извештају председника Акционог покрета;
 6. усваја пословник о свом раду;
 7. усваја буџет и финансијски извештај Акционог покрета;
 8. утврђује главне правце деловања Акционог покрета.

У оквиру својих изборних права, Конгрес:

 1. бира и разрешава председника Акционог покрета;
 2. бира и разрешава Врховни савет;
 3. бира и разрешава Генерално веће;
 4. бира и разрешава Централну контролну комисију;
 5. бира и разрешава Етичку комисију.

Конгрес, као највиши орган Акционог покрета, може, у хитним случајевима, одлучивати о питањима из надлежности других органа Акционог покрета двотрећинском већином гласова укупног броја делегата.

Конгрес врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

Састав Конгреса

Члан 27.

Делегати Конгреса бирају се на основу општег правилника.

Делегати Конгреса по функцији су председник Акционог покрета, заменик председника Акционог покрета и потпредседници Акционог покрета.

Председавање Конгресом

Члан 28.

Председник Акционог покрета представља Конгрес, председава њиме и врши друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

У случају спречености или одсутности председника Акционог покрета, дужности из става 1. овог члана обавља заменик председника Акционог покрета, један од потпредседника кога овласти председник Акционог покрета или лице које овласти Конгрес.

Сазивање Конгреса

Члан 29.

Конгрес сазива Генерално веће или Председништво Генералног већа.

Ванредни Конгрес се сазива одлуком председника Акционог покрета, Генералног већа, Председништва Генералног већа или Централне контролне комисије.

Ванредни Конгрес се обавезно сазива на основу писаног предлога најмање једне трећине територијалних организација или најмање једне трећине чланова Акционог покрета.

Начин одлучивања

Члан 30.

Конгрес доноси одлуке већином гласова присутних делегата на седници на којој је присутна већина делегата, уколико овим статутом, општим правилником или пословником није предвиђена друга већина гласова потребна за доношење одређене одлуке.

Заседања

Члан 31.

Конгрес заседа најмање једном годишње.

Општи правилник о Конгресу

Члан 32.

О Конгресу се доноси општи правилник.

2. Председник Акционог покрета

Положај председника Акционог покрета

Члан 33.

Председник Акционог покрета је највиши функционер Акционог покрета.

Заступање Акционог покрета

Члан 34.

Председник Акционог покрета заступа и представља Акциони покрет, без ограничења.

Председник Акционог покрета може овластити друго лице да заступа и представља Акциони покрет у појединачном случају.

Надлежност

Члан 35.

Председник Акционог покрета:

 1. представља и заступа Акциони покрет, без ограничења;
 2. врши политичко и друго руковођење активностима Акционог покрета и иступа у име Акционог покрета, без ограничења;
 3. руководи радом Врховног савета, Бироа Врховног савета, Генералног већа и Председништва Генералног већа, и врши делегирање овлашћења члановима ових органа;
 4. усмерава и координира рад Врховног савета, Бироа Врховног савета, Генералног већа, Председништва Генералног већа и Централног извршног одбора;
 5. руководи радом Акционог покрета и врши контролу рада централних органа Акционог покрета и органа територијалних и посебних организација;
 6. потписује опште и посебне правилнике, финансијске и друге акте Акционог покрета, као и друге прописе и акте Конгреса, Врховног савета, Бироа Врховног савета, Генералног већа и Председништва Генералног већа;
 7. отвара и председава седницама Конгреса, Врховног савета, Бироа Врховног савета, Генералног већа и Председништва Генералног већа;
 8. сазива ванредне седнице Конгреса;
 9. сазива седнице Врховног савета, Бироа Врховног савета, Генералног већа и Председништва Генералног већа;
 10. делегира одређена задужења осталим функционерима и члановима Акционог покрета;
 11. суспендује овлашћења чланова централних органа и органа територијалних и посебних организација, укључујући и овлашћења руководилаца ових органа, до доношења одговарајуће одлуке надлежног органа;
 12. суспендује одлуке и акте централних органа, осим одлуке и акте Конгреса, као и одлуке и акте органа територијалних и посебних организација уколико су исте у супротности са прописима Републике Србије, овим статутом, Програмом, прописима Акционог покрета, одлукама Конгреса или одлукама председника Акционог покрета, до доношења одговарајуће одлуке надлежног органа;
 13. именује и разрешава заменика председника Акционог покрета;
 14. именује и разрешава потпредседнике Акционог покрета;
 15. руководи и одлучује о формирању групе грађана ради учешћа на изборима на свим нивоима;
 16. подноси извештај о раду Акционог покрета Конгресу и Генералном већу;
 17. даје пуномоћје за заступање Акционог покрета пред судом или другим органима.

Председник Акционог покрета врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником или одлуком Конгреса.

Избор

Члан 36.

Председника Акционог покрета бира Конгрес, у складу са општим правилником.

Мандат

Члан 37.

Мандат председника Акционог покрета траје пет година и почиње да тече од дана избора.

Мандат председника Акционог покрета престаје истеком времена на које је изабран, оставком, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Конгрес, двотрећинском већином гласова делегата, разрешава председника Акционог покрета дужности због повреде овог статута.

Општи правилник о председнику Акционог покрета

Члан 38.

О председнику Акционог покрета доноси се општи правилник.

3. Заменик председника и потпредседници
Акционог покрета

Заменик председника

Члан 39.

Заменик председника Акционог покрета замењује председника Акционог покрета у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник Акционог покрета.

Заменика председника именује председник Акционог покрета.

Заменику председника функција престаје оставком, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Заменик председника Акционог покрета за свој рад одговара председнику Акционог покрета.

Потпредседници

Члан 40.

Акциони покрет има потпредседнике који прате, организују и координирају рад у областима за које су задужени од стране председника Акционог покрета.

Број потпредседника Акционог покрета утврђује председник Акционог покрета.

Потпредседника именује председник Акционог покрета.

Потпредседнику функција престаје оставком, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Потпредседници Акционог покрета за свој рад одговарају председнику Акционог покрета.

4. Врховни савет

Положај Врховног савета

Члан 41.

Врховни савет је централни орган Акционог покрета.

Врховни савет утврђује стратегију развоја Акционог покрета, промовише и спроводи Програм, овај статут, јача ауторитет и подстиче раст утицаја Акционог покрета у српском друштву.

Надлежности

Члан 42.

Врховни савет:

 1. предлаже ставове Акционог покрета о најважнијим питањима друштвено-политичког живота земље, доприносећи јачању ауторитета и расту утицаја Акционог покрета у српском друштву;
 2. усваја пословник о свом раду;
 3. израђује препоруке о главним правцима Програма и изборног програма Акционог покрета, као и о политичкој стратегији Акционог покрета;
 4. остварује сарадњу са државним, покрајинским и локалним органима, политичким и другим организацијама, у оквиру своје надлежности;
 5. бира и разрешава чланове Бироа Врховног савета, из реда својих чланова.

Врховни савет врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

Чланови Врховног савета имају право учешћа на седницама Генералног већа, Председништва Генералног већа и органа управљања територијалних и посебних организација, без права одлучивања.

Састав Врховног савета

Члан 43.

Врховни савет чине председник Акционог покрета, заменик председника Акционог покрета, потпредседници Акционог покрета, истакнути чланови Акционог покрета и истакнуте јавне и политичке личности, које имају велики ауторитет у српском друштву и на међународној сцени, укључујући и оне који нису чланови Акционог покрета.

Број чланова Врховног савета утврђује Конгрес приликом избора Врховног савета.

Избор Врховног савета

Члан 44.

Врховни савет бира Конгрес већином гласова присутних делегата.

Мандат Врховног савета

Члан 45.

Мандат Врховног савета траје пет година и почиње да тече даном избора.

Мандат члану Врховног савета може престати пре истека мандата Врховног савета оставком, престанком функције, уколико је члан Врховног савета због функције коју обавља, престанком чланства у Акционом покрету, уколико је приликом избора био члан Акционог покрета, или разрешењем.

Председавање и руковођење радом

Члан 46.

Председник Акционог покрета представља Врховни савет, председава њиме, руководи његовим радом и врши друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

У случају спречености или одсутности председника Акционог покрета, дужности из става 1. овог члана обавља заменик председника Акционог покрета, један од потпредседника кога овласти председник Акционог покрета или лице које овласти Врховни савет.

Сазивање Врховног савета

Члан 47.

Врховни савет сазива председник Акционог покрета или Биро Врховног савета.

Врховни савет се обавезно сазива на основу писменог предлога најмање једне трећине чланова Врховног савета.

Начин одлучивања

Члан 48.

Врховни савет доноси одлуке већином гласова присутних чланова, уколико овим статутом, општим правилником или пословником није предвиђена друга већина, на седници на којој је присутна већина чланова.

Општи правилник о Врховном савету

Члан 49.

О Врховном савету се доноси општи правилник.

5. Биро Врховног савета

Положај Бироа Врховног савета

Члан 50.

Биро Врховног савета је орган Врховног савета који се формира ради ефикаснијег и координисанијег вршења надлежности Врховног савета.

Надлежности

Члан 51.

Биро Врховног савета:

 1. усваја пословник о свом раду;
 2. може предлагати Конгресу кандидате за чланове Генералног већа и Централне контролне комисије;
 3. предлаже ставове, политике и стратегије централним органима по одређеним питањима.

Биро Врховног савета врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

Састав Бироа Врховног савета

Члан 52.

Биро Врховног савета чине председник Акционог покрета, заменик председника Акционог покрета, потпредседници Акционог покрета и чланови које бира Врховни савет из реда својих чланова.

Број чланова Бироа Врховног савета утврђује Врховни савет приликом избора Бироа Врховног савета.

Избор Бироа Врховног савета

Члан 53.

Биро Врховног савета бира Врховни савет већином гласова присутних чланова.

Мандат Бироа Врховног савета

Члан 54.

Мандат Бироа Врховног савета је везан за мандат Врховног савета који га је изабрао и почиње да тече даном избора.

Изузетно од става 1. овог члана, мандат Бироа Врховног савета престаје уколико Врховни савет изабере нови састав Бироа Врховног савета.

Мандат члану Бироа Врховног савета може престати пре истека мандата Бироа Врховног савета оставком, престанком функције, уколико је члан Бироа Врховног савета због функције коју обавља, или разрешењем.

Председавање и руковођење радом

Члан 55.

Председник Акционог покрета представља Биро Врховног савета, председава њиме, руководи његовим радом и врши друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

У случају спречености или одсутности председника Акционог покрета, дужности из става 1. овог члана обавља заменик председника Акционог покрета, један од потпредседника, по овлашћењу председника Акционог покрета, или лице које овласти Биро Врховног савета.

Сазивање Бироа Врховног савета

Члан 56.

Биро Врховног савета сазива председник Акционог покрета.

Биро Врховног савета се обавезно сазива на основу захтева Врховног савета или писменог предлога најмање једне трећине чланова Бироа Врховног савета.

Начин одлучивања

Члан 57.

Биро Врховног савета доноси одлуке већином гласова присутних чланова, уколико овим статутом, општим правилником или пословником није предвиђена друга већина, на седници на којој је присутна већина чланова.

Општи правилник о Бироу Врховног савета

Члан 58.

О Бироу Врховног савета доноси се општи правилник.

6. Генерално веће

Положај Генералног већа

Члан 59.

Генерално веће је стални и колегијални централни орган и орган управљања Акционог покрета.

Надлежности

Члан 60.

Генерално веће:

 1. усмерава политику Акционог покрета;
 2. обезбеђује спровођење овог статута, Програма, изборног програма, прописа и других аката органа Акционог покрета;
 3. доноси изборни програм, одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима и одлучује о предизборним и постизборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу;
 4. доноси опште правилнике Акционог покрета;
 5. утврђује политичку стратегију Акционог покрета;
 6. усваја пословник о свом раду;
 7. предлаже кандидата за председника Републике Србије, кандидате (листу кандидата) за народне посланике, као и друге кандидате које предлаже Акциони покрет;
 8. одлучује о отуђењу непокретне имовине Акционог покрета;
 9. утврђује ставове о најважнијим питањима друштвеног и политичког живота земље, у циљу јачања ауторитета и повећања утицаја Акционог покрета у српском друштву;
 10. остварује сарадњу са државним органима и органима аутономне покрајине и локалне самоуправе, политичким и другим организацијама, у оквиру своје надлежности;
 11. успоставља и одражава међународне односе са политичким и другим организацијама;
 12. контролише реализацију дугорочних пројеката у главним областима деловања Акционог покрета;
 13. бира и разрешава чланове Председништва Генералног већа.

Генерално веће врши и друге послове одређене овим статутом и прописима Акционог покрета.

Генерално веће одлучује и о другим питањима која нису у надлежности других органа, као и о питањима која су у надлежности других органа који нису конституисани, сходно одредбама овог статута и општег правилника.

Чланови Генералног већа имају право учешћа на седницама Председништва Генералног већа, Централне контролне комисије и органа територијалних и посебних организација, без права одлучивања.

Састав Генералног већа

Члан 61.

Генерално веће чине председник Акционог покрета, заменик председника Акционог покрета, потпредседници Акционог покрета и чланови које бира Конгрес.

Број чланова Генералног већа утврђује Конгрес приликом избора Генералног већа.

Избор Генералног већа

Члан 62.

Генерално веће бира Конгрес већином гласова присутних делегата.

Мандат Генералног већа

Члан 63.

Мандат Генералног већа траје пет година и почиње да тече даном избора.

Мандат члану Генералног већа може престати пре истека мандата Генералног већа оставком, престанком функције, уколико је члан Генералног већа због функције коју обавља, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Председавање и руковођење радом

Члан 64.

Председник Акционог покрета представља Генерално веће, председава њиме, руководи његовим радом и врши друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

У случају спречености или одсутности председника Акционог покрета, дужности из става 1. овог члана обавља заменик председника Акционог покрета, један од потпредседника, по овлашћењу председника Акционог покрета, или лице које овласти Генерално веће.

Сазивање Генералног већа

Члан 65.

Генерално веће сазива председник Акционог покрета или Председништво Генералног већа.

Генерално веће се обавезно сазива на основу писменог предлога најмање једне трећине чланова Генералног већа.

Начин одлучивања

Члан 66.

Генерално веће доноси одлуке већином гласова присутних чланова, уколико овим статутом, општим правилником или пословником није предвиђена друга већина, на седници на којој је присутна већина чланова.

Заседања

Члан 67.

Генерално веће заседа по потреби, а најмање три пута годишње.

Општи правилник о Генералном већу

Члан 68.

О Генералном већу се доноси општи правилник.

7. Председништво Генералног већа

Положај Председништва Генералног већа

Члан 69.

Председништво Генералног већа је колегијални оперативни централни орган.

Надлежности

Члан 70.

Председништво Генералног већа:

 1. у периоду између седница Генералног већа руководи радом Акционог покрета, укључујући и усмеравање политичких активности Акционог покрета;
 2. предлаже опште правилнике Генералном већу;
 3. доноси посебне правилнике;
 4. усваја пословник о свом раду;
 5. остварује сарадњу са државним органима и органима аутономне покрајине и локалне самоуправе, политичким и другим организацијама, у оквиру своје надлежности;
 6. бира и разрешава председника, потпредседнике и чланове Централног извршног одбора;
 7. усмерава и координира активности територијалних и посебних организација;
 8. контролише рад представника Акционог покрета у власти на свим нивоима;
 9. организује вођење пословних, економских и финансијских активности Акционог покрета;
 10. организује обезбеђивање испуњавања обавеза Акционог покрета, предвиђених прописима Републике Србије;
 11. одлучује о оснивању привредних друштава, установа и других организација;
 12. даје сагласност на одлуке територијалних организација о предлагању кандидата (листе кандидата) за посланике, одборнике и друге покрајинске и локалне органе и функције;
 13. одлучује о поништавању одлука органа територијалних и посебних организација.

Председништво Генералног већа врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником и другим прописима Акционог покрета.

Састав Председништва Генералног већа

Члан 71.

Председништво Генералног већа чине председник Акционог покрета, заменик председника Акционог покрета, потпредседници Акционог покрета и чланови које бира Генерално веће.

Број чланова Председништва Генералног већа утврђује Генерално веће приликом избора Председништва Генералног већа.

Избор Председништва Генералног већа

Члан 72.

Председништво Генералног већа бира Генерално веће већином гласова присутних чланова.

Мандат Председништва Генералног већа

Члан 73.

Мандат Председништва Генералног већа везан је за мандат Генералног већа који га је изабрао и почиње да тече даном избора.

Изузетно од става 1. овог члана, мандат Председништва Генералног већа престаје уколико Генерално веће изабере нови састав Председништва Генералног већа.

Мандат члану Председништва Генералног већа може престати пре истека мандата Председништва Генералног већа оставком, престанком функције, уколико је члан Председништва Генералног већа због функције коју обавља, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Председавање и руковођење радом

Члан 74.

Председник Акционог покрета представља Председништво Генералног већа, председава њиме, руководи његовим радом и врши друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

У случају спречености или одсутности председника Акционог покрета, дужности из става 1. овог члана обавља заменик председник Акционог покрета, један од потпредседника, по овлашћењу председника Акционог покрета, или лице које овласти Председништво Генералног већа.

Сазивање Председништва Генералног већа

Члан 75.

Председништво Генералног већа сазива председник Акционог покрета.

Председништво Генералног већа се обавезно сазива на основу захтева Генералног већа или писменог предлога најмање једне трећине чланова Председништва Генералног већа.

Начин одлучивања

Члан 76.

Председништво Генералног већа доноси одлуке већином гласова присутних чланова, уколико овим статутом, општим правилником или пословником није предвиђена друга већина, на седници на којој је присутна већина чланова.

Заседања

Члан 77.

Председништво Генералног већа заседа по потреби.

Општи правилник о Председништву Генералног већа

Члан 78.

О Председништву Генералног већа доноси се општи правилник

8. Централни извршни одбор

Положај Централног извршног одбора

Члан 79.

Централни извршни одбор је централни извршни орган Акционог покрета.

Централни извршни одбор обезбеђује спровођење овог статута, општих правилника и других прописа Акционог покрета и аката Конгреса, Врховног савета, Бироа Врховног савета, Генералног већа, Председништва Генералног већа и председника Акционог покрета.

Надлежности

Члан 80.

Централни извршни одбор:

 1. спроводи политику Акционог покрета;
 2. усваја пословник о свом раду;
 3. спроводи планове, програме и активности Акционог покрета;
 4. обезбеђује спровођење изборних кампања у којима учествује Акциони покрет;
 5. организационо обезбеђује рад централних органа и председника Акционог покрета;
 6. обезбеђује припрему Конгреса и седница централних органа Акционог покрета;
 7. израђује нацрт буџета и финансијског извештаја;
 8. пружа правну подршку активностима централних органа Акционог покрета;
 9. организује снабдевање територијалних и посебних организација свим потребним материјалима за редовне активности и изборне кампање;
 10. организује обуку за чланове и функционере Акционог покрета, као и обуку и припреме за кандидате које предлаже Акциони покрет.

Централни извршни одбор врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником, пословником и другим прописима Акционог покрета, као и актима Генералног већа, Председништва Генералног већа и председника Акционог покрета.

Председник и потпредседници
Централног извршног одбора

Члан 81.

Председника Централног извршног одбора бира и разрешава Председништво Генералног већа.

Број потпредседника Централног извршног одбора утврђује и њихов избор и разрешење врши Председништво Генералног већа.

Председник Централног извршног одбора:

 1. руководи радом, представља и заступа Централни извршни одбор;
 2. заступа Акциони покрет по пуномоћју председника Акционог покрета у односима са државним, покрајинским и локалним органима, као и са другим организацијама;
 3. потписује акте из надлежности Централног извршног одбора;
 4. усмерава рад и делегира задатке потпредседницима и члановима Централног извршног одбора.

Председник Централног извршног одбора врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником и другим прописима Акционог покрета и актима Генералног већа, Председништва Генералног већа и председника Акционог покрета.

Поптредседници Централног извршног одбора замењују председника Централног извршног одбора у случају његове спречености или одсутности, по овлашћењу председника Централног извршног одбора, и обављају послове које им повери председник Централног извршног одбора.

Састав Централног извршног одбора

Члан 82.

Централни извршни одбор чине председник Централног извршног одбора, потпредседници Централног извршног одбора и чланови које бира Председништво Генералног већа.

Број чланова Централног извршног одбора утврђује Председништво Генералног већа приликом избора Централног извршног одбора.

Председник Централног извршног одбора је за свој рад одговоран Председништву Генералног већа и председнику Акционог покрета.

Потпредседници и чланови Централног извршног одбора су за свој рад одговорни Председништву Генералног већа, Централном извршном одбору, председнику Акционог покрета и председнику Централног извршног одбора.

Избор Централног извршног одбора

Члан 83.

Централни извршни одбор бира Председништво Генералног већа већином гласова присутних чланова.

Мандат Централног извршног одбора

Члан 84.

Мандат Централног извршног одбора траје док Председништво Генералног већа не изабере нови састав Централног извршног одбора.

Мандат председнику, потпредседнику и члану Централног извршног одбора може престати пре истека мандата оставком, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Председавање и руковођење радом

Члан 85.

Председник Централног извршног одбора представља Централни извршни одбор, председава њиме, руководи његовим радом и врши друге послове одређене овим статутом и прописима Акционог покрета.

У случају спречености или одсутности председника Централног извршног одбора, дужности из става 1. овог члана обавља један од потпредседника Централног извршног одбора, по одобрењу председника Централног извршног одбора, или лице које овласти Централни извршни одбор или председник Акционог покрета.

Сазивање Централног извршног одбора

Члан 86.

Централни извршни одбор сазива председник Централног извршног одбора.

Централни извршни одбор се обавезно сазива на основу захтева Председништва Генералног већа, председника Акционог покрета или писменог предлога најмање једне трећине чланова Централног извршног одбора.

Начин одлучивања

Члан 87.

Централни извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, уколико овим статутом или другим прописом није предвиђена друга већина, на седници на којој је присутна већина чланова.

Заседања

Члан 88.

Централни извршни одбор заседа по потреби.

Општи правилник о Централном извршном одбору

Члан 89.

О Централном извршном одбору се доноси општи правилник.

9. Централна контролна комисија

Положај Централне контролне комисије

Члан 90.

Централна контролна комисија је контролни и ревизорски централни орган Акционог покрета.

Централна контролна комисија контролише поштовање овог статута и прописа Акционог покрета, осим етичких стандарда Акционог покрета дефинисаних овим статутом, извршење аката органа Акционог покрета, као и финансијско пословање.

Надлежности Централне контролне комисије

Члан 91.

Централна контролна комисија:

 1. усваја дугорочни план активности Централне контролне комисије;
 2. усваја пословник о свом раду;
 3. спроводи свеобухватни инспекцијски надзор територијалних и посебних организација, у складу са општим правилником;
 4. спроводи инспекцијски надзор територијалних и посебних организација на захтев Бироа Врховног савета, Генералног већа, Председништва Генералног већа или председника Акционог покрета;
 5. може ангажовати независне стручњаке, уз сагласност председника Акционог покрета;
 6. координира рад контролних комисија територијалних и посебних организација.

Централна контролна комисија врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

Чланови Централне контролне комисије имају право да присуствују седницама органа територијалних и посебних организација, без права одлучивања.

Састав Централне контролне комисије

Члан 92.

Централну контролну комисију чине чланови које бира Конгрес.

Број чланова Централне контролне комисије утврђује Конгрес приликом избора Централне контролне комисије.

Избор Централне контролне комисије

Члан 93.

Централну контролну комисију бира Конгрес већином гласова присутних делегата.

Мандат Централне контролне комисије

Члан 94.

Мандат Централне контролне комисије траје пет година и почиње да тече даном избора.

Мандат члану Централне контролне комисије може престати пре истека мандата Централне контролне комисије оставком, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Председавање и руковођење радом
Централне контролне комисије

Члан 95.

Председник Централне контролне комисије представља Централну контролну комисију, председава њом, руководи њеним радом и врши друге послове одређене овим статутом, општим правилником и пословником.

У случају спречености или одсутности председника Централне контролне комисије, дужности из става 1. овог члана обавља потпредседник Централне контролне комисије, по овлашћењу председника Централне контролне комисије, или лице које овласти Централна контролна комисија.

Сазивање Централне контролне комисије

Члан 96.

Централну контролну комисију сазива председник Централне контролне комисије или Председништво Централне контролне комисије.

Централна контролна комисија се обавезно сазива на основу захтева Генералног већа, председника Акционог покрета или писаног предлога најмање једне трећине чланова Централне контролне комисије.

Начин одлучивања

Члан 97.

Централна контролна комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова, уколико овим статутом или другим прописом није предвиђена друга већина, на седници на којој је присутна већина чланова.

Заседања

Члан 98.

Централна контролна комисија заседа најмање једном годишње.

Председништво
Централне контролне комисије

Члан 99.

Централна контролна комисија из реда својих чланова образује Председништво Централне контролне комисије.

Председништво Централне контролне комисије је стални колегијални орган Централне контролне комисије у периоду између седница Централне контролне комисије.

Састав Председништва Централне контролне комисије утврђује Централна контролна комисија.

Председник и потпредседници Централне контролне комисије су чланови Председништва Централне контролне комисије.

Мандат Председништва Централне контролне комисије траје док траје мандат Централне контролне комисије која га је изабрала или док Централна контролна комисија не изабере нови састав Председништва Централне контролне комисије.

Мандат члану Председништва Централне контролне комисије може престати пре истека мандата Централне контролне комисије, оставком, престанком функције, уколико је члан Председништва Централне контролне комисије због функције коју обавља, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Седнице Председништва Централне контролне комисије одржавају се најмање једном у три месеца, а сазива их и њима председава председник Централне контролне комисије или потпредседник Централне контролне комисије, на основу овлашћења председника Централне контролне комисије, уколико је председник Централне контролне комисије спречен.

Председник
Централне контролне комисије

Члан 100.

Председника Централне контролне комисије бира Централна контролна комисија из реда својих чланова, већином гласова чланова Централне контролне комисије.

Председник Централне контролне комисије:

 1. руководи радом Централне контролне комисије и Председништва Централне контролне комисије, делегира овлашћења и дужности међу потпредседницима, члановима Централне контролне комисије и члановима Председништва Централне контролне комисије;
 2. сазива и председава седницама Централне контролне комисије и Председништва Централне контролне комисије;
 3. потписује акте из надлежности Централне контролне комисије и Председништва Централне контролне комисије;
 4. врши и друге послове одређене овим статутом, општим правилником, пословником и другим прописима Акционог покрета.

Мандат председника Централне контролне комисије траје док траје мандат Централне контролне комисије која га је изабрала.

Мандат председнику Централне контролне комисије може престати пре истека мандата оставком, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем од стране председника Акционог покрета или Централне контролне комисије, у сагласности са председником Акционог покрета.

Потпредседници
Централне контролне комисије

Члан 101.

Централна контролна комисија утврђује број, бира и разрешава потпредседнике Централне контролне комисије из реда својих чланова, већином гласова присутних чланова Централне контролне комисије.

Потпредседници Централне контролне комисије делују у оквиру своје надлежности и одговорни су за област деловања коју им повери председник Централне контролне комисије.

Мандат потпредседника Централне контролне комисије траје док траје мандат Централне контролне комисије која га је изабрала.

Мандат потпредседнику Централне контролне комисије може престати пре истека мандата оставком, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Општи правилник о Централној контролној комисији

Члан 102.

О Централној контролној комисији доноси се општи правилник.

10. Етичка комисија

Положај Етичке комисије

Члан 103.

Етичка комисија је централни орган који самоиницијативно разматра и проверава поштовање овог статута и етичких стандарда од стране чланова и функционера Акционог покрета.

Састав и избор Етичке комисије

Члан 104.

Етичку комисију чине чланови чији број и састав утврђује Конгрес, већином гласова присутних делегата.

Председник и заменик председника Етичке комисије

Члан 105.

Председника Етичке комисије бира и разрешава Етичка комисија.

Заменика председника Етичке комисије бира и разрешава Етичка комисија.

Заменик председника Етичке комисије замењује председника Етичке комисије у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник Етичке комисије.

Мандат Етичке комисије

Члан 106.

Мандат Етичке комисије траје док Конгрес не изабере нови састав Етичке комисије.

Мандат председнику, заменику председника или члану Етичке комисије може престати пре истека мандата Етичке комисије оставком, престанком чланства у Акционом покрету или разрешењем.

Председавање, руковођење радом
и сазивање

Члан 107.

Председник Етичке комисије представља Етичку комисију, председава њом, руководи њеним радом и врши друге послове одређене овим статутом и прописима Акционог покрета.

У случају спречености или одсутности председника Етичке комисије, дужности из става 1. овог члана обавља заменик председника Етичке комисије, по одобрењу председника Етичке комисије, или лице које овласти Етичка комисија.

Етичку комисију сазива председник Етичке комисије.

Етичка комисија се обавезно сазива на основу захтева Генералног већа, председника Акционог покрета или писменог предлога најмање једне трећине чланова Етичке комисије.

Начин одлучивања

Члан 108.

Етичка комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова, уколико овим статутом или другим прописом није предвиђена друга већина, на седници на којој је присутна већина чланова.

Заседања

Члан 109.

Етичка комисија заседа по потреби.

Општи правилник о Етичкој комисији

Члан 110.

О Етичкој комисији се доноси општи правилник.

ГЛАВА V
ТЕРИТОРИЈАЛНО И ПОСЕБНО УРЕЂЕЊЕ

1. Територијалне организације

а) Опште о територијалним организацијама

Територијална организованост

Члан 111.

Акциони покрет своје активности организује на територијалном принципу, ради ефикаснијег остваривања циљева и задатака Акционог покрета, као и ради ефикаснијег промовисања и повећања угледа Акционог покрета у српском друштву.

Својство правног лица територијалне организације

Члан 112.

Територијалне организације немају својство правног лица.

Територијалне организације делују у оквиру Акционог покрета, у складу са овим статутом, општим правилником и другим прописима и актима органа Акционог покрета.

Разграничење надлежности

Члан 113.

Територијалне организације надлежне су у питањима која се, на сврсисходан начин, могу остваривати унутар територијалне организације, у којима није надлежан Акциони покрет на централном нивоу или које су им поверене.

Која су питања од централног и територијалног значаја одређује се овим статутом и општим правилником.

Поверавање надлежности

Члан 114.

Акциони покрет може општим правилником поверити територијалним организацијама поједина питања из своје надлежности.

Регионална организација може одлуком поверити локалним организацијама поједина питања из своје надлежности.

Права и обавезе територијалних организација и овлашћења Акционог покрета и регионалних организација у надзору над вршењем поверених надлежности уређује се општим правилником.

б) Регионалне организације

Основне одредбе

Члан 115.

Регионалне организације су регионална покрајинска организација и регионална окружна организација.

На територији аутономне покрајине може деловати само регионална покрајинска организација.

Територија и седиште регионалне организације одређује се општим правилником.

Положај регионалне организације

Члан 116.

Регионалне организације се оснивају и укидају општим правилником.

Правни акти и органи регионалне организације

Члан 117.

Највиши правни акт регионалне организације је правилник који доноси Председништво Генералног већа.

Органи регионалне организације су конференција регионалне организације и други органи одређени правилником.

Избор органа регионалне организације уређује се општим правилником.

Надзор над радом регионалне организације

Члан 118.

Председништво Генералног већа је дужно да обустави од извршења акт регионалне организације за који сматра да није сагласан овом статуту или општем правилнику и да у року од пет дана покрене поступак за оцењивање његове статутарности пред Централном контролном комисијом.

Председништво Генералног већа може, под условима одређеним општим правилником, распустити органе регионалне организације.

Истовремено са распуштањем органа регионалне организације, Председништво Генералног већа именује привремени орган.

в) Локалне организациј

Основне одредбе

Члан 119.

Локалне организације су локална општина организација, локална градска организација и локална организација града Београда.

Територија и седиште локалне организације одређује се општим правилником.

Положај локалних организација

Члан 120.

Локалне организације се оснивају и укидају општим правилником.

Правилником се може предвидети да се на територији локалне градске организације образују две или више локалних организација градских општина.

Положај локалне организације града Београда уређује се општим правилником.

Правни акти и органи локалне организације

Члан 121.

Највиши правни акт локалне организације је правилник који доноси Председништво Генералног већа.

Органи локалне организације су конференција локалне организације и други органи одређени правилником.

Избор органа локалне организације уређује се општим правилником.

Надзор над радом локалне организације

Члан 122.

Председништво Генералног већа је дужно да обустави од извршења акт локалне организације за који сматра да није сагласан овом статуту или општем правилнику и да у року од пет дана покрене поступак за оцењивање његове статутарности пред Централном контролном комисијом.

Председништво Генералног већа може, под условима одређеним општим правилником, распустити органе локалне организације.

Истовремено са распуштањем органа локалне организације, Председништво Генералног већа именује привремени орган.

2. Посебне организације

Својство правног лица посебне организације

Члан 123.

Посебне организације немају својство правног лица.

Посебне организације делују у оквиру Акционог покрета, у складу са овим статутом, општим правилником и другим прописима и актима органа Акционог покрета.

Положај посебних организација

Члан 124.

Посебне организације се оснивају и укидају општим правилником.

Разграничење надлежности

Члан 125.

Посебне организације надлежне су у питањима која се, на сврсисходан начин, могу остваривати унутар посебних организација, у којима није надлежан Акциони покрет на централном нивоу или које су им поверене.

Која су питања од централног и посебног значаја одређује се овим статутом и општим правилником.

Поверавање надлежности

Члан 126.

Акциони покрет може општим правилником поверити посебним организацијама поједина питања из своје надлежности.

Права и обавезе посебних организација и овлашћења Акционог покрета у надзору над вршењем поверених надлежности уређује се општим правилником.

Правни акти и органи посебне организације

Члан 127.

Највиши правни акт посебне организације је правилник који доноси Председништво Генералног већа.

Органи посебне организације су конференција посебне организације и други органи одређени правилником.

Избор органа посебне организације уређује се правилником.

ГЛАВА VI
СТАТУТАРНОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ

Хијерархија прописа Акционог покрета

Члан 128.

Акциони покрет представља јединствени правни субјект успостављен на основу Устава и прописа Репуублике Србије, као и Статута, општих правилника и других прописа Акционог покрета.

Статут је највиши правни акт Акционог покрета.

Сви општи правилници и други општи акти донети у Акционом покрету морају бити у сагласности са Статутом.

Уговори не смеју бити у супротности са Статутом.

Хијерархија општих правних аката

Члан 129.

Сви посебни правилници, правилници, општа и појединачна акта централних органа Акционог покрета морају бити сагласни општим правилницима.

Одлуке и друга општа и појединачна акта територијалних и посебних организација морају бити сагласни општим правилницима, посебним правилницима, правилницима и општим и појединачним актима централних органа Акционог покрета.

Објављивање општих правилника и других општих аката

Члан 130.

Статут, општи правилници, посебни правилници, правилници и други општи акти централних органа и органа територијалних и посебних организација објављују се на начин прописан општим правилником.

Забрана повратног дејства општих правилника
и других општих аката

Члан 131.

Општи правилници и сви други општи акти не могу имати повратно дејство.

Изузетно, само поједине одредбе општих правилника могу имати повратно дејство, ако то налаже општи интерес Акционог покрета утврђен при доношењу општег правилника.

ГЛАВА VII
ПРОМЕНА СТАТУТА; СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
И ПРЕСТАНАК РАДА

Промена Статута

Члан 132.

Предлог за промену Статута може поднети Генерално веће, Председништво Генералног већа, председник Акционог покрета или најмање једна трећина чланова Акционог покрета.

О промени Статута одлучује Конгрес.

Предлог за промену Статута усваја се двотрећинском већином од укупног броја делегата Конгреса.

Ако Конгрес усвоји предлог за промену Статута, приступа се изради, односно разматрању акта о промени Статута.

Конгрес усваја акт о промени Статута двотрећинском већином од укупног броја делегата Конгреса.

Промена Статута је усвојена изгласавањем на Конгресу.

Статусна промена и престанак рада

Члан 133.

Предлог о статусној промени или престанку рада Акционог покрета може поднети Генерално веће, Председништво Генералног већа, председник Акционог покрета или најмање једна трећина чланова Акционог покрета.

О статусној промени и престанку рада Акционог покрета одлучује Конгрес.

Конгрес доноси одлуку о статусној промени или престанку рада Акционог покрета двотрећинском већином од укупног броја делегата.

Одлука о статусној промени или престанку рада Акционо покрета усвојена је изгласавањем на Конгресу.

ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Статутарни правилник

Члан 134.

За спровођење промене статута доноси се статутарни правилник двотрећинском већином гласова присутних делегата на седници на којој је усвојена промена статута.

Ступање на снагу

Члан 135.

Овај статут ступа на снагу даном доношења.